Concediul de maternitate (de sarcină și lăuzie).

Concediul de maternitate este reglementat de OUG Nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină și lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizație de maternitate. Această prevedere se aplică și femeilor care, din motive neimputabile lor, pierd calitatea de asigurat dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii acestei calități.

Acest concediu se acordă, în principiu, pe o perioadă de 63 de zile înainte de naștere (concediu de sarcină) și 63 de zile după naștere (concediu de lăuzie). Este posibilă compensarea concediilor de sarcină și de lăuzie între ele, în funcție de recomandarea medicului sau de opțiunea beneficiarei, însă numai cu respectarea duratei minime a concediului de lăuzie de 42 de zile calendaristice. În cazul persoanelor cu handicap, dispozițiile legale prevăd dreptul acestora de a beneficia de concediu pentru sarcină începând cu luna a șasea de sarcină.

Cuantumul brut lunar al indemnizației de maternitate este de 85% din baza de calcul. În situația copilului născut mort sau dacă acesta moare în perioada concediului de lăuzie, această indemnizație se acordă pe toată durata acestuia.

Concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și pentru creșterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani.

Acest concediu este reglementat de OUG Nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Conform dispozițiilor legale, de indemnizația lunară poate beneficia:

 1. oricare dintre părinții copilului.
 2. una dintre persoanele care a adoptat copilul sau căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției.
 3. una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă (cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi).
 4. persoana care a fost numită tutore.

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și de indemnizația lunară, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze de drepturile părintelui decedat, în situația în care nu îndeplinește condițiile prevăzute lege sau de drepturile prevăzute de ordonanță, dacă îndeplinește condițiile de acordare.

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

În cazul salariaților, angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului, iar perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.
Conform H.G. Nr. 57/2012, celălalt părinte/cealaltă persoană care nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului are dreptul la cel puțin o lună de concediu, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se reduc cu o lună, caz în care persoana inițială poate opta pentru concediu fără plată sau pentru realizarea de venituri supuse impozitului. Aceste dispoziții nu se aplică însă, în cazul persoanei singure sau atunci când nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. În plus, trebuie menționat că, pe perioada în care celălalt părinte/cealaltă persoană beneficiază de concediu propriu, dreptul persoanei inițiale la indemnizația pentru creșterea copilului este suspendat.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 2. să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 3. să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Pot beneficia de aceste drepturi persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal. Conform dispozițiilor legale în vigoare, sunt luate în calcul și perioade asimilate de care se ține cont pentru determinarea stagiului de cotizare (persoana a beneficiat de indemnizație de șomaj, de pensie de invaliditate, de concediu pentru creșterea copilului (cu sau fără plată), de concediu medical, frecventează cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master sau efectuează studii doctorale la o asemenea universitate etc.)

Veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare sunt: veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate; veniturile rezultate după scăderea contribuțiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit; sumele încasate de persoana îndreptățită, calculate potrivit legii de către plătitorul acestora. În cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta, dar dacă solicitantul realizează venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în afara țării, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară. Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate. În cazul adopției, încredințării, instituirii plasamentului sau a tutelei se ia în considerare perioada de 12 luni anterioare datei la care acestea s-au aprobat.

Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 de lei.

Cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Concediul și indemnizația lunară se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare adopție, încredințare, instituire a plasamentului sau a tutelei. Durata de acordare a concediului se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept, dar se acordă o singură indemnizație. Pe perioada suprapunerii situațiilor, cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele referitoare la adopție, plasament sau tutelă, într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior și dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

Drepturile reprezentând indemnizații pentru creșterea copilului sunt datorate:

 1. începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 2. începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea concediului de maternitate.
 3. începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului.
 4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele menționate mai sus.

Dreptul la indemnizație încetează cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.

Dreptul la indemnizație se suspendă dacă:

 1. beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti.
 2. beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei.
 3. beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie.
 4. beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament.
 5. beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile.
 6. copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată.
 7. beneficiarul a decedat.
 8. în situaţia în care beneficiarul nu mai are domiciliul sau reședința pe teritoriul României sau nu mai locuiește cu în România împreună cu copilul/copiii.
 9. beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, existând și anumite excepții:
 • primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
 • primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
 • realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei pentru creșterea copilului.
 1. se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Trebuie menționat că indemnizațiile prevăzute de această ordonanță nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu acest titlu și că asupra acestor drepturi nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege. În plus, beneficiarul acestor drepturi are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, această perioadă fiind asimilată stagiului de cotizare. La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. De asemenea, perioada în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanță constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie şi a drepturilor privind sistemul asigurărilor pentru şomaj. Perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate până la împlinirea vârstei de 7 ani.

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani oricare dintre părinţii fireşti sau persoana care a adoptat, a luat în plasament sau a devenit tutore al copilului beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, astfel:

 1. în continuarea concediului pentru creșterea copilului.
 2. oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii copilului.

În aceste două situații, condiţiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent care dintre părinţii fireşti a beneficiat de concediul pentru creşterea copilului.

 1. oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condiţiile de la pct. a) sau b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate.

Pe perioada acestui concediu se acordă o indemnizaţie lunară egală cu cuantumul minim al indemnizaţiei, iar beneficiarul are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, această perioadă fiind asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, perioada în care persoana beneficiază de acest concediu constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie şi a drepturilor privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Oricare dintre părinţii fireşti sau oricare dintre persoanele care au adoptat, au primit în plasament sau sub tutelă și care au în întreţinere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:

 1. program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţii care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.
 2. concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani.
 3. sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizaţiei, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizaţiei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.
 4. sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizaţiei, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizaţiei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

În plus, persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizaţiei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizaţiei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.


Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocaţie lunară de plasament în cuantum majorat cu 50%. Persoanele care optează pentru un program de lucru redus la 4 ore beneficiază de o indemnizaţie egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei. Aceste reguli nu se aplică, însă, persoanei, care pentru același copil, are în același timp calitatea de asistent personal sau care primește indemnizație în temeiul Legii privind privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu excepția persoanei singure care are în întreținere un copil cu dizabilitate gravă și care poate beneficia cumulat de aceste drepturi.

Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav.

De concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav beneficiază, opțional, oricare dintre părinți, precum și asiguratul care a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi copii în plasament dacă sunt îndeplinite condițiile de stagiu de cotizare. Stagiul minim de cotizare este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul.

Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani. În plus, aceste persoane beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav și dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul. Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist în funcţie de evoluţia bolii.

Ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului.

Este reglementată de Legea Nr. 94/ 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia. Titularii dreptului la liber sunt părinţii, respectiv reprezentanţii legali ai copilului, asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, însă angajatorul nu are obligația de a plăti drepturile salariale aferente pentru această zi liberă.

Acest drept se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat. Cererea va fi depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii părinţi au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii.

Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. În cazul în care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.

Angajatorii sunt obligaţi să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, iar nerespectarea acestei obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 lei.

Concediul paternal

Titularul dreptului la concediu paternal, cu durată de 5 zile lucrătoare, este tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă acest copil este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului. Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, conducerii unității în care tatăl își desfășoară activitatea. Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unității în care el își desfășoară activitatea.

Indemnizația pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bază, se plătește din fondul de salarii al unității și se include în veniturile impozabile ale salariatului.


Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu înca 10 zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură, însă majorarea duratei concediului se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului. În urma verificării noțiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Tatăl copilului nou-născut beneficiază de concediul de lăuzie neefectuat de mamă, în situația în care aceasta a decedat în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie. Acordarea acestui concediu se face de conducerea unității la care tatăl își desfășoară activitatea, la cerere. Cuantumul indemnizației la care are dreptul tatăl se calculează, potrivit prevederilor legale, în funcție de felul indemnizației pentru care optează tatăl, iar indemnizația va fi plătită din fondul de salarii al unității în care tatăl își desfășoară activitatea.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/herZlt7lkY4