UPDATE Modificări recente privind stimulentul de inserție:

 1. Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserţie [art. 7 alin. (1) din OUG 111/2010]:
  • în cuantum de 1.500 de lei, dacă obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.
  • în cuantum de 650 de lei, dacă obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.
 2. Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserție în cuantum de 650 de lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani. Acest stimulent se acordă inclusiv persoanelor menționate la pct. 1 [art. 7 alin. (1) din OUG 111/2010].
 3. Stimulentul de inserție de 650 de lei se acordă și atunci când certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.
 4. În cazul persoanei care beneficiază de stimulentul de inserție în cuantum de 650 de lei al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, pe baza unei noi cereri.

Alocația de stat pentru copii.

Conform Legii Nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, beneficiază de alocație toţi copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocaţia se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dacă aceștia urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional. Aceștia din urmă nu beneficiază de alocație dacă repetă anul școlar, cu excepția repetării anului din motive medicale. De asemenea, beneficiază de alocaţie și copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022, cuantumul alocației de stat pentru copii va fi de:

 1. 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional;
 3. 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Începând cu luna august 2020, cuantumul alocaţiei de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut mai sus și cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020, iar în perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, această majorare se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an. Abia începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei.

Alocaţia se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. Alocația se plătește şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal. Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere.

În cazul copiilor pentru care s-a stabilit măsura de protecție a plasamanetului la un centru de plasament, alocația se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de organele competente. Sumele cu titlu de alocaţie se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani, iar după împlinirea vârstei de 14 ani alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia sau poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani, în funcție de opțiunea copilului. Dacă această măsură de protecție încetează sau se modifică, alocația se va acorda în funcție de situația copilului, iar dacă este numit un reprezentant legal al copilului, suma capitalizată poate fi folosită de reprezentant în interesul copilului, prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului.

Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept. Cererea de acordare a alocației se face, în numele copilului, de către unul dintre părinți, tutore, curator, persoana căreia i-a fost dat în plasament copilul sau căreia i-a fost încredințat spre adopție copilul, iar după împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

Dreptul la alocaţie se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. Dacă cererea este înregistrată ulterior, plata se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. Dreptul la alocație încetează cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestui srept.

Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ. Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, precum şi pentru cheltuielile cu administrarea şi transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat. Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card.

Stimulentul de inserție.

Stimulentul de inserție este reglementat de OUG Nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului obţin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului.

Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă:

 1. până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 2. până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a mai putea beneficia de drepturile aferente concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate până la împlinirea vârstei de 7 ani.

De stimulentul de inserție poate beneficia oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, precum și una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de ordonanţă, după cum urmează:

 1. de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
 2. de drepturile prevăzute ordonanţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.

Stimulentul de inserţie se cuvine pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare adopție, încredințare, instituire a plasamentului sau a tutelei. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului, plata acesteia se suspendă dacă acestea solicită dreptul la stimulentul de inserție.

Salariata/salariatul are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul, cu cel puţin 30 de zile înainte, intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu. Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie, dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia de a anunța intenția de reluare a raporturilor de muncă. De asemenea, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă în cazul salariatei/salariatului care se află în perioada de plată a stimulentului de inserție.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/flVuw7nbzmM